Sunday, May 31, 2009

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN

KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN 2009


TAJUK

MEMPERTINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA INGGERIS MENGGUNAKAN SIMULASI WATAK (ROLE PLAY SIMULATION)OLEH:
NUR ATIFAH ABD WAHAB (P48700)
NUR BAITI ANUM MOHD SHAFIE (P48615)
NORIZA MOHAMAD JIDIN (P48660)
SITI KHAIRIYAH SEJO (P48715)
SITI NOOR AINI ALIAS (P48618)


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG CHENAK, 17000 PASIR MAS, KELANTAN

1. Tajuk
Mempertingkatkan penguasaan sebutan dan penbendaharaan kata Bahasa Inggeris menggunakan simulasi watak (Role Play Simulation)

2. Nama Penyelidik
Nur Atifah Abd Wahab, Nur Baiti Anum Mohd Shafie, Noriza Mohamad Jidin, Siti Khairiyah Sejo dan Siti Noor Aini Alias.

3. Alamat Sekolah
Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Chenak, 17000 Pasir Mas,
Kelantan.

4. Latar Belakang Kajian
Penggunaan bahasa Inggeris masih lemah terutamanya di kalangan pelajar luar bandar dari segi penbendaharaan kata dan sebutan. Kegagalan menguasai kedua-dua aspek ini perlu ditangani demi menyahut cabaran untuk melahirkan pelajar yang mampu berkomunikasi dan versatile.

5. Masalah / Fokus Kajian
Pelajar sering menghadapi masalah apabila berkomunikasi dalam bahasa Inggeris kerana mereka lemah dalam menyebut perkataan dengan betul dan penbendaharaan kata yang terbatas serta dipengaruhi oleh dialek tempatan dalam pertuturan seharian. Kajian ini memfokuskan kepada permasalahan pelajar terutamanya pelajar Tingkatan Satu di sekolah ini.

6. Rasional Kajian
Rasional kajian ini dijalankan kerana pelajar sering gagal didalam ujian bulanan serta kurang berinteraksi dalam bahasa Inggeris semasa pengajaran dan pembelajaran (P&P).

7. Objektif Kajian
Untuk meningkatkan penbendaharaan kata, serta dapat menguasai kemahiran menyebut dan membaca perkataan di dalam bahasa Inggeris di kalangan pelajar.

8. Kumpulan Sasaran
Kumpulan sasaran ialah seramai 26 orang yang terdiri daripada murid Tingkatan 1.

9. Perlaksanaan Kajian

9.1 Pemerhatian
Daripada pemerhatian didapati pelajar sering bermasalah menyebut perkataan dan mempunyai penbendaharaan kata yang terhad semasa berinteraksi dengan guru di dalam kelas. Pelajar juga sukar menghakis pengaruh dialek tempatan dalam sebutan bahasa Inggeris mereka.

9.2 Tindakbalas Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
Pelajar sering kali menghadapi kesukaran untuk menyebut perkataan dan menghadapi masalah membuat ayat pertuturan.

9.3 Ujian Pencapaian
Di dalam ujian oral yang dijalankan pelajar tidak dapat menyebut perkataan dan berinteraksi dengan baik semasa sesi soal jawab dijalankan.

9.4 Perancangan
Bagi mengatasi masalah ini satu perancangan khusus telah dibuat dengan menggunakan keadah “Simulasi Watak (Roleplay)”.

9.5 Tindakan
Pelajar disediakan sampul yang mempunyai kad bergambar mengandungi watak yang akan dilakonkan oleh mereka. Sebelum watak tersebut dilakonkan, pelajar akan diminta untuk mencari maklumat berkenaan watak tersebut. Sebagai contoh, pelajar mendapat kad bergambar doktor. Mereka perlu menyenaraikan perkataan yang memerihalkan tentang watak tersebut seperti pekerjaan, pakaian, tugas, lokasi dan sebagainya (apa sahaja) dalam sumbangsaran. Pelajar tersebut akan berkongsi dengan pelajar lain hasil dapatan mereka dengan menceritakan semula apa yang telah diperolehi. Pelajar tersebut akan melakonkan watak tersebut dengan bantuan watak lain dan guru bagi melatih penggunaan bahasa.

9.6 Pemerhatian
Daripada pemerhatian, para pelajar kelihatan lebih semangat, berminat dan memberi respon yang memberangsangkan di dalam bilik darjah. Ini kerana mereka secara sukarela dan bersedia menyertai aktiviti tersebut.

9.7 Refleksi
Kaedah ini banyak membantu pelajar untuk menambahkan penbendaharaan kata dan meningkatkan keyakinan mereka dalam komunikasi kerana telah dapat mengatasi masalah penyebutan.

10. Kesimpulan
Melalui kajian ini diharapkan banyak dapat membantu pelajar-pelajar untuk bertutur dengan lancar dan memahami apa yang disebut.

Thursday, May 28, 2009

Kuliah Minggu Ke-5 (24 Mei 2009)


"EDUCATION IS A SHARING PROFESSION"
KISAH SEPOHON POKOK

Hari ini Hajah Halimah menyuruh kami menulis biodata diri di atas sehelai kertas dan di akhirnya melukis gambar sepohon pokok berserta tarikh lahir dan tandatangan di pokok tersebut. Ermm, saya lukis mengikut apa yang ada di fikiran saya jer.. batang pokok sederhana besar dan rimbunan pokok pun biasa2 jer…

Ada seorang kawan yang melukis gambar pokok dengan batang pokok yang besar sehingga memenuhi semua ruang kertas dan ada juga yang melukis di sudut kertas dengan bentuk yang comel dan kecil. Terdapat juga pokok yang berbentuk pokok Krismas.

Sebenarnya pokok yang kami lukis itu menggambarkan jiwa dan diri kami. Kalau besar batang pokok tersebut bermaksud orang yang melukisnya mempunyai jiwa yang besar dan teguh pendirian dan begitulah sebaliknya.

Kalau mengikut gambar pokok yang saya lukis itu, saya berada pada tahap pertengahan dan sederhana. Saya perlu tingkatkan diri saya supaya menjadi lebih teguh dan kukuh berdiri di atas pendirian saya dan memiliki jiwa dan semangat yang besar di hati kemudian. Ya Allah, perkenankanlah Ya Allah ….. Aminnnn….


Jurnal Ketiga

Kolaboratif Antara Pensyarah Guru Dan Guru Tadika : 4 tahun kajian tindakan bagi memperbaiki amalan profesional

Latar belakang kajian

Seorang pensyarah dan seorang guru bekerjasama melakukan kajian tindakan terhadap amalan P&P masing-masing bagi meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Pensyarah tersebut ingin memperbaiki amalan pengajaran kursus kepada bakal guru melalui kerjasama dengan guru tadika. Manakala, guru tadika pula ingin memperbaiki amalan pengajarannya berdasarkan kajian yang dilakukan di tadika melalui kerjasama dengan pensyarah.

Pengumpulan data

Data dikumpul dengan merekodkan perubahan dalam amalan pengajarannya mereka dengan cara:
1. Menyimpan butiran mesyuarat dan perjumpaan yang berkisar tentang perancangan, komunikasi e-mel dan juga jurnal.
2. Mengambil gambar foto digital ataupun rakaman di dalam bilik darjah yang meliputi pelbagai aktiviti yang dijalankan.
3. Sentiasa membuat refleksi dan bertindak atas maklum balas yang diterima daripada pelajar.
4. Maklum balas bertulis dan lisan secara berterusan daripada penyelia masing-masing.

Penganalisaan data

Setiap data yang diperolehi daripada proses pengumpulan data, dianalisis pada setiap semester untuk melihat sejauh mana amalan pengajaran telah meningkat. Ukuran kemajuan dilihat dengan menilai:

1. Nota jurnal dan e-mel
2. Gambar digital dan rakaman video
3. Maklum balas daripada pelajar
4. Maklum balas daripada penyelia.

Membuat perancangan tindakan

Setiap semester, langkah pengajaran seterusnya dibincang sama ada diubahsuai ataupun tidak berdasarkan analisis berterusan bagi setiap program yang dijalankan serta berkongsi hasil kajian yang diperolehi.

Pengajaran yang baik memerlukan kepada gaya yang fleksibel dan membuat perubahan rancangan pengajaran berdasarkan kehendak pelajar. Penilaian berterusan adalah penting. Amalan refleksi adalah sebahagian prosesnya.


Contoh kajian tindakan


“Projek kambing”

Guru tadika telah dihadiahkan dengan seekor kambing. Kambing tersebut menjadi pengikut setia guru tersebut walau ke mana ia pergi. Pensyarah telah telah menjemput guru tadika ke kelas latihan mengajar dan mencadangkan kepadanya supaya menggunakan kambing tersebut sebagai subjek pengajaran melalui pembelajaran berasaskan inkuiri. Guru tadika bekerjasama dengan seorang bakal guru dalam mencari formula pengajaran mereka dan akhirnya mereka telah berjaya menghasilkan satu projek iaitu terdapat dua kumpulan pelajar, satu kumpulan menghasilkan benang daripada bulu kambing dan satu kumpulan lagi menghasilkan produk daripada bulu kambing. Pelajar menikmati pembelajaran dan pada masa yang sama guru tadika dan calon guru tersebut meneroka perspektif masing-masing dalam topik dan unit yang sama. Gabungan idea antara guru tadika dan calon guru tersebut menunjukkan kejayaannya.

Aplikasi dan membuat pengubahsuaian

Apabila guru tadika pulang ke tempat asal, beliau cuba membuat mengaplikasikan prinsip yang sama ketika mengajar anak muridnya dan membuat pengubahsuaian yang diperlukan.

Perkongsian maklumat

Hasil kolaborasi antara guru dan calon guru itu dikongsi bersama dalam persidangan dan semua pihak berminat dengan kaedah kolaboratif ini.

BoldTugasan ‘projek kambing’

Pensyarah telah memberi tugasan kepada pelajarnya supaya mencipta tema lain yang pelbagai berkaitan dengan projek ‘kambing tersebut’ yang boleh diaplikasikan di tadika. Hasil pelajarnya dikongsi bersama dengan guru tadika dan guru tadika memberi respon bagi setiap projek yang dibentangkan berdasarkan amalan pengajarannya di dalam kelas. Kedua-dua pihak mendapat manfaat daripada kolaboratif ini.

Tuesday, May 26, 2009

Jurnal Kedua

Kajian Tindakan: Mengintegrasikan Minat Pelajar Dengan Aktiviti Kesenian Dalam Kelas Tahun Enam Sains Sosial.
Latar belakang kajian

Kajian tindakan bertujuan untuk meneroka bagaimana integrasi antara seni lukis dalam subjek sains sosial dapat meningkatkan penglibatan dan motivasi seterusnya dapat meningkatkan pencapaian pelajar.
Kajian kepustakaan

Melalui pengintegrasian seni, pelajar menjadi pemikir yang lebih baik, memperkembangkan kemahiran tinggi dan kecenderungan untuk belajar menjadi lebih tinggi (Rabkin & Redmond). Pelajar memerlukan peluang untuk menjadi aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka.

Matlamat utama kajian ini projek ini adalah supaya dapat men pelajar terlibat dengan lebih aktif dalam proses pembelajaran mereka berdasarkan teori pelbagai kecerdasan Gardner. Sebagai contoh, apabila belajar tentang tamadun klasik, pelajar menggunakan kecerdasan visualnya dengan melukis peta, kecerdasan kinestetik dengan berlakon, kecerdasan lisan dengan bercerita, membaca dan menulis menggunakan glyphs, dan kecerdasan logik dengan menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh orang purba. Kesemuanya melibatkan aktiviti keseniaan.
Sampel kajian

650 pelajar tahun enam.

Setting kajian

32 buah sekolah.

Pengumpulan data

Data diperolehi daripada pelbagai sumber.

-Diari catatan guru setiap hari tentang pandangan pelajar terhadap pelajaran dan perubahan yang dilakukan di dalam kelas.
-Rubrik projek kelas.
-Kad skala pembelajaran yang diberikan oleh pelajar.
-Komen bertulis daripada pelajar

Penganalisaan Data

-Dilakukan secara berterusan sepanjang kajian.
-Guru merefleksi pengajaran setiap hari berdasarkan skala yang diberikan pelajar untuk membuat rancangan pengajaran.

Hasil kajian tindakan

Berdasarkan skor Pelbagai Kecerdasan mendapati bahawa pelajar mempunyai kekuatan dalam aktiviti yang melibatkan kinestetik dan juga lisan. Guru sentiasa berbincang dengan pelajar sekerap mungkin. Guru memberi peluang kepada pelajar untuk memaksimakan dua jenis kecerdasan tersebut dengan melakukan pelbagai aktiviti seni yang menyeronokkan seperti melukis, membuat komik, melukis kartun, membaca puisi, dan sebagainya.

Prestasi pelajar semakin meningkat dan bergiat aktif dalam aktiviti pembelajaran apabila kaedah kesenian ini diterapkan dalam P&P kerana mereka bersedia untuk belajar apabila mereka dapat melakukan perkara yang menyeronokkan di dalam bilik darjah. Di samping itu, kaedah ini dapat meningkatkan hubungan komunikasi antara guru dan pelajar serta membina kemahiran interpersonal pelajar itu sendiri kerana mereka berasa dihargai.

Jurnal Pertama

Tajuk: Kajian Tindakan Dalam Perkembangan Kurikulum Kasih Sayang Di Taiwan: Bahagian II
Latar belakang kajian tindakan

Kajian tindakan ini bertujuan untuk menilai keberkesanan Kursus Penerapan Kasih Sayang yang telah diperkenalkan di Taiwan bagi Ijazah Kejururawatan dari aspek perkembangan, reka bentuk kursus, pelaksanaan dan juga penilaiannya.

Reka bentuk kajian
Kajian ini menggunakan peserta kajian tindakan bagi membangunkan tahap peningkatan kursus kasih sayang kejururawatan.

Sampel
Kajian tindakan ini menggunakan sebanyak 16 sampel yang terdiri daripada pengajar pelbagai bidang iaitu psikologi, sosiologi, biologi, dan pendidikan.

Prosedur

Empat peringkat dalam kajian tindakan kemajuan kurikulum.

1. Peringkat Perancangan
Penyelidik menjemput ahli ilmuan dari institusi lain bagi memberi seminar dan bengkel tentang konsep dan pengajaran kasih sayang. Selepas itu, peserta membuat kajian kepustakaan dan merangka kursus.

2. Merekabentuk
Mewujudkan satu unit kursus dan membangunkan buku panduan mengenai kursus yang mengandungi maklumat dan sumber rujukan mengenai kursus tersebut.

3. Peringkat Pelaksanaan.
Kaedah pengajaran berpusatkan pelajar digunakan dalam kursus ini melalui aktiviti kuliah, dialog, kerja kursus di luar sekolah dan lain-lain. Para pelajar suka membuat refleksi tentang amalan kasih sayangnya dan berkongsi bersama rakan.

4. Peringkat Penilaian
Tiga aspek penilaian yang dijalankan ialah:
a. Pengetahuan mengenai kasih sayang dinilai melalui ujian penulisan, jurnal dan laporan kumpulan.
b. Sifat penyayang dinilai menggunakan kaedah catatan jurnal/diari dan penglibatan di dalam kelas.
c. Tingkahlaku penyayang dinilai menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif.

Hasil keputusan kajian tindakan
Kasih sayang dan sifat penyayang merupakan intipati asas dalam bidang kejururawatan. Kemahiran berkasih sayang boleh dipelajari dengan menggunakan kurikulum dan strategi pembelajaran yang sesuai. Kasih sayang dipamerkan melalui bahasa badan, sentuhan, urutan dan empati.

Tugasan Tiga Artikel Jurnal Kajian Tindakan

Jurnal Pertama

Kajian Tindakan Dalam Perkembangan Kurikulum Kasih Sayang Di Taiwan: Bahagian II

Jurnal Kedua


Kajian Tindakan Meneroka Kaedah Mengintegrasikan Minat Pelajar Dengan Aktiviti Kesenian Dalam Kelas Tahun Enam Sains Sosial.

Jurnal Ketiga


Kolaboratif Antara Pengajar Pendidik Dan Guru Tadika bagi Meningkatkan Amalan Profesional.

Monday, May 25, 2009

Ulasan Buku Kajian Tindakan

Tajuk Buku: Kajian Tindakan Dalam Pendidikan
Pengarang: Ernie Stringer, Universiti Teknologi Curtin.
Tahun Terbit: 2004
1.0 KONSEP KAJIAN TINDAKAN

Kajian tindakan adalah satu proses kajian inkuiri atau kajian yang bersistematik. Kajian tindakan berbeza daripada kajian tradisional kerana wujudnya pusingan atau kitaran, bersifat dinamik dan menggunakan pendekatan secara kolaboratif dalam menjalankan penyiasatan kajian. Kajian tindakan memerlukan kepada tindakan segera selepas kajian dijalankan bagi menyelesaikan permasalahan.

Proses asas yang perlu ada dalam kajian tindakan merangkumi:
a. Reka bentuk kajian
b. Pengumpulan data
c. Analisis data
d. Hasil komunikasi
e. Mengambil tindakan


2.0 TUJUAN KAJIAN TINDAKAN


Kajian tindakan dilakukan untuk menyediakan/ membekalkan/ memberikan kepada pengamal pendidikan dengan ilmu pengetahuan yang baru dan pemahaman untuk membolehkan mereka membaiki dan menambah baik amalan pengajaran mereka ataupun menyelesaikan masalah yang wujud di dalam bilik darjah dan juga sekolah. Guru perlu membuat kajian tindakan sebagai satu usaha:

a. Untuk membuat penambahbaikan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.

Kajian tindakan memerlukan guru bertindak sebagai penyelidik yang mengkaji amalan bekerjanya sendiri serta kaitannya dengan keberkesanan pembelajaran di kalangan murid-murid yang diajarnya. Amalan bekerja iaitu amalan mengajar termasuklah cara guru berinteraksi dengan murid, latihan-latihan yang disediakan, gaya penyampaian, soalan-soalan yang digunakan dan sebagainya. Guru menjalankan kajian atas kesedaran bahawa terdapat masalah yang mengganggu proses pembelajaran di kalangan murid-murid yang diajarnya dan masalah itu perlu ditanganinya sendiri dengan membuat pengubahsuaian terhadap amalan P&Pnya.

b. Untuk membina dan mencipta satu teori baru.

Kajian Tindakan mengembangkan kemampuan guru sebagai peneroka pengetahuan yang profesional. Guru tidak lagi hanya menjadi pengguna teori atau ilmu yang dikemukakan oleh orang lain, bahkan dirinya berupaya merintis jalan bagi membina dan mencipta satu teori baru dalam menangani pelbagai masalah P&P.


c. Untuk membantu perkembangan kemahiran dan tahap keprofesionalan guru.

Dalam kajian tindakan, guru akan menjadi ketua bagi dirinya dalam mengawal dan menyusun proses kajiannya dan tidak memerlukan kepada arahan orang lain. Dengan itu, guru akan menjadi lebih kreatif dan kritis dalam membuat penyelesaian sesuatu masalah. Dapatan dari kajian diterima sebagai sebahagian daripada percambahan idea dalam bidang yang dikaji.


3.0 REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN

3.1 Kitaran kajian tindakan

3.1 Sampel


Pemilihan sampel hendaklah dilakukan dengan memastikan bahawa maklumat atau data itu dikumpul daripada pelbagai perspektif dan pengalaman merentasi semua kumpulan dan kumpulan kecil yang berada dalam lingkungan persekitaran topik yang dikaji. Sampel hendaklah mewakili populasi subjek kajian.

3.2 Setting kajian

Pemilihan lokasi atau tempat kajian dalam bidang pendidikan biasanya dilakukan di peringkat bilik darjah dan sekolah.


4.0 PROSEDUR KAJIAN TINDAKAN

Rajah 1 : Prosedur Kajian Tindakan Menurut Ernie Stringer

Menurut Ernie Stringer, prosedur dalam menjalankan kajian tindakan adalah seperti berikut:
a. Merekabentuk kajian berdasarkan permasalahan yang telah dikenal pasti.
b. Mengumpul data daripada sumber yang pelbagai.
c. Menganalisis data untuk mengenal pasti ciri penting dalam permasalahan kajian.
d. Berkongsi hasil dapatan kajian.
e. Menggunakan hasil kajian untuk membina penyelesaian permasalahan yang dikaji.


5.0 PENGUMPULAN DATA


Fasa pertama dalam menjalankan kajian tindakan ialah pengumpulan data yang mana ia dapat membina kajian yang sah dan beretika. Pemerolehan sumber maklumat secara sistematik dapat menyumbang kepada pemahaman yang meluas terhadap topik kajian. Antara teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data bagi kajian tindakan ialah:

5.1 Temu bual

Teknik yang paling asas dalam memperoleh pengalaman dan pandangan manusia ialah melalui temu bual. Temu bual dilakukan dengan memberi sama ada soalan jenis berpandu ataupun jenis terbuka. Sebelum memulakan sebarang temu bual, penyelidik hendaklah membina hubungan kepercayaan dengan sampel atau peserta agar mereka berasa selesa ketika ditemu ramah dan dapat memberikan maklumat yang diinginkan dengan jelas dan lancar.

5.2 Pemerhatian

Pemerhatian dalam kajian tindakan adalah jauh berbeza dengan pemerhatian dalam kajian eksperimental. Dalam kajian tindakan, penyelidik mencatat pengulangan tingkah laku, perbuatan atau peristiwa tertentu dengan menggunakan kaedah pemerhatian yang berstruktur dengan baik. Sampel yang digunakan adalah lebih terbuka dalam memperoleh data mengenai tabiat dan sikap manusia bagi memahaminya dengan lebih mendalam. Perkara yang menjadi pemerhatian adalah: manusia, tempat, tingkah laku, aktiviti, peristiwa, objek, tujuan, masa dan juga perasaan.5.3 Kajian artifak


Kajian dilakukan terhadap bahan-bahan seperti dokumen ataupun rakaman dan juga kemudahan-kemudahan lain yang dapat memperkayakan dan menambah maklumat yang sedia ada sebagai sokongan terhadap kajian.


5.4 Statistik


Data statistik dan nombor yang diperoleh daripada sumber di atas ataupun daripada projek tinjauan dapat memberikan maklumat yang berguna.


5.5 Bahan literasi


Bahan-bahan akademik, profesional dan institusi seperti jurnal juga menjadi sumber maklumat tambahan yang berguna dalam menambah pemahaman mengenai kajian yang dijalankan.6.0 PENGANALISAAN DATA

Penganalisaan data dibuat adalah bertujuan untuk :
a. Mengurangkan, menapis atau menyaring kuantiti data yang terlalu besar atau banyak.
b. Untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada stakeholders tentang isu dan peristiwa kajian.


Dua proses dalam menganalisis data ialah:

a. Menganalisis epiphanies (gambaran detik yang jelas yang meninggalkan kesan terhadap kehidupan manusia)

1. Pilih kunci populasi daripada setiap kumpulan stakeholder.
2. Menilai data bagi setiap individu terpilih.
3. Kenal pasti epiphanies pengalaman yang ketara.
4. Mengenal pasti ciri besar bagi peristiwa atau pengalaman tersebut.
5. Mengenal pasti unsur asas pengalaman yang bersamaan dengan setiap ciri.
6. Gunakan ciri dan unsur yang telah dikenal pasti itu untuk membina rangka konsep dan idea yang mewakili setiap pengalaman individu dalam permasalahan yang dikaji.
7. Membuat perkaitan: mengenalpasti persamaan dan perbezaan di antara ciri atau unsur pada pengalaman stakeholder.

*Gunakan rangka kerja untuk membentuk account dan laporan.

b. Pengkelasan dan mengkod data

1. Lihat semula setiap temu bual bagi setiap kumpulan stakeholder.
2. Menyatukan data dengan membahagikan data kepada makna tersendiri.
3. Merumuskan kategori, sub-kategori dan tema dengan mengenal pasti pola, kaitan, keanjalan dan ketekalan data.
4. Letakkan semua ini dalam satu sistem kategori.
5. Lengkapkan analisis dengan maklumat yang diperolehi daripada sumber selain temu bual.
6. Gunakan sistem pengkelasan untuk menyediakan rangka laporan akhir.7.0 PERSEMBAHAN: MENGHUBUNGKAN PROSES DAN HASIL KAJIAN


Tiga format utama yang perlu ada dalam mempersembahkan hasil kajian: ialah penulisan laporan, penyampaian dan persembahan. Dengan cara ini, ia dapat memperlihatkan kefahaman yang jelas oleh penyelidik tentang pengalaman peserta. Ketiga-tiga perkara tadi sepatutnya secara jelas dapat mewakili pengalaman dan perspektif peserta dan juga dihasilkan dalam bentuk yang sesuai dengan khalayak pembaca dan juga tujuan.

Penulisan laporan dibuat sama ada dalam bentuk laporan biasa, cerita, biografi ataupun etnografi secara individu, berduo ataupun bersama. Jenis laporan pula diambil berdasarkan sama ada ringkasan laporan tidak rasmi, laporan rasmi untuk ahli profesional dan badan pentadbir, ataupun laporan akademik untuk jurnal kajian.
Penyampaian pula diintegrasikan daripada pelbagai jenis media yang ada termasuklah laporan secara lisan, carta, carta aliran, peta, peta minda, lukisan, video, rakaman audio dan juga media elektronik lain.

Persembahan dilaksanakan melalui drama, lukisan, puisi, muzik, ataupun bentuk yang lain. Ia mungkin disimpan, ditayangkan dan dipertontonkan dengan pelbagai bentuk visual, audio dan elektronik.

Prosedur dalam membuat laporan atau skrip bagi tujuan penyampaian dan persembahan meliputi aspek berikut:
a. Mengenal pasti khalayak sasaran dan tujuan.
b. Memilih perspektif peserta
c. Menilai semula data.
d. Memilih ciri dan elemen pengalaman daripada data yang telah dianalisa.
e. Membuat rangka kerja berdasarkan ciri tersebut.
f. Membuat penilaian semula dan menyunting skrip atau laporan.
g. Meminta rakan memeriksa semula untuk ketepatan dan kesesuaian.

Dalam membuat laporan, amalan mencatat atau merekod segala perkembangan yang berlaku semasa aktiviti dilaksanakan adalah satu peraturan yang perlu dipatuhi dalam Kajian Tindakan.8.0 MEMBUAT TINDAKAN


Kajian tindakan amat praktikal dijalankan di sekolah dan persekitaran pendidikan. Ia memperkenalkan rangka kerja untuk:

a. Menyelesaikan masalah – kajian tindakan di dalam bilik darjah dan sekolah.
- Meletakkan keutamaan – mewujudkan agenda tindakan.
- Mencipta dan membuat jalan – membuat rancangan tindakan
- Menilai semula perancangan
- Menyokong dan memantau perkembangan

b. Amalan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah
- Membina program pembelajaran
- Membuat sukatan pelajaran
- Rancangan pengajaran
- Projek pembelajaran
- Penaksiran terhadap pembelajaran pelajar

c. Pembangunan kurikulum
- Rancangan kurikulum
- Perubahan kepimpinan kurikulum

d. Penilaian – menilai kepentingan dan kualiti program dan perkhidmatan pendidikan
- Penilaian responsif
- Penilaian tindakan: pertanyaan terbuka dan mengemas kini penilaian.
- Pembangunan badan profesional
- Hubungan antara sekolah, keluarga dan juga komuniti setempat.
- Perancangan yang strategik: membina gambaran yang besar.9.0 ETIKA KAJIAN TINDAKAN


Penyelidik tidak seharusnya meletakkan sampel atau peserta yang digunakan untuk mendapatkan maklumat dan data berada di dalam keadaan bahaya atau mungkin menyebabkan serta menimbulkan keadaan yang kurang menyenangkan pada masa hadapan. Antara etika yang perlu dipatuhi oleh penyelidik dalam melaksanakan kajian tindakan menurut Ernie (2004) ialah:

9.1 Kerahsiaan, bertanggungjawab, peka dan sensitif
Hak privasi atau maklumat rahsia yang diberikan oleh sampel dilindungi dengan menjaga etika kerahsiaan.
9.2 Keizinan
Kajian tindakan yang dilakukan dalam ruang lingkup bilik darjah yang diajar oleh guru atau penyelidik tersebut, biasanya tidak memerlukan kepada keizinan atau kebenaran rasmi melainkan jika kajian yang hendak dijalankan itu melibatkan ruang lingkup yang lebih luas seperti memerlukan penyertaan kakitangan sekolah, pelajar dari kelas lain, ataupun ibu bapa dan seterusnya.
9.3 Pernyataan persetujuan
Peserta diberitahu tentang bentuk dan tujuan kajian dilakukan ketika mendapatkan persetujuan.10.0 KEBOLEHPERCAYAAN DAN KESAHAN KAJIAN TINDAKAN


Kesahan sesebuah kajian tindakan itu adalah berbeza dan bergantung pada prosedur yang digunakan dalam membina dan mewujudkan kredibiliti, hak milik sendiri, kebolehpercayaan, pengesahan, tahap penglibatan dan kebergunaan. Kesemua ini boleh dicapai melalui:

10.1 Prolong engagement (proses berpanjangan/berlanjutan) – tempoh kajian dijalankan
10.2 Pemerhatian berterusan - bilangan dan tempoh pemerhatian dan temu bual
10.3 Triangulasi – meliputi semua sumber pemerolehan data termasuk lokasi pemerhatian, pihak yang ditemu bual dan bahan yang ditemu bual.
10.4 Penyertaan soal selidik/temu bual – proses untuk menilai semula prosedur kajian.
10.5 Analisis kes negatif – satu proses dalam memastikan kepelbagaian pentafsiran.
10.6 Rujukan yang mencukupi – terminologi yang dirangka daripada penggunaan bahasa dan juga konsep kajian.
10.7 Pemeriksaan ahli – prosedur untuk memeriksa ketepatan data dan kesesuaian analisis dan melapor data.
10.8 Bertanggungjawab – memberi penerangan mengenai peserta dan kandungan kajian secara terperinci.
10.9 Kebolehpercayaan – penerangan terperinci mengenai proses kajian yang dijalankan.
10.10 Kebolehsahan – data yang diperoleh boleh dinilai semula.
10.11 Penyertaan : keluasan peserta dalam menjalankan kajian.
10.12 Utiliti : hasil daripada kajian yang telah dijalankan.


11.0 PENILAIAN KESELURUHAN TERHADAP BUKU INI.


Buku ini merupakan antara bahan bacaan yang amat berguna kepada mereka yang mula berjinak-jinak untuk membuat kajian tindakan. Panduan yang diberikan oleh Ernie Stringer begitu lengkap. Ia menerangkan tentang konsep kajian tindakan itu sendiri yang berbeza dengan kajian-kajian yang lain apabila dilihat dari sudut tindakan segera yang diambil apabila sesuatu kajian tindakan telah dijalankan, di mana kajian-kajian lain hanya terhenti pada tahap penulisan laporan yang berkemungkinan besar tidak ada tindakan pun yang diambil dalam jangka waktu terdekat. Bagaimanapun, bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah agak tinggi bagi insan seperti saya. Tambahkan pengetahuan dan luaskan pengalaman melalui membaca. Selamat membaca….

http://www.scribd.com/doc/15763050/Ulasan-Buku-Kajian-Tindakan-2?secret_password=1zer7h4wfxerqi7pd58

Thursday, May 14, 2009

Kuliah Minggu Ke-4 (11 Mei 2009)

Kajian Tindakan Dalam Pendidikan

Dalam konteks bilik darjah - Kajian tindakan adalah kajian yang dilakukan oleh guru atau tenaga pengajar itu sendiri di dalam bilik darjah di mana dirinya terlibat aktif dalam usaha menjalankan kajian terhadap sesuatu permasalahan yang terdapat ataupun yang berlaku dalam bilik darjah bagi membaiki amalan P&Pnya.
Kajian tindakan dilakukan bukan untuk menguji keberkesanan sesuatu intervensi tetapi ia dilakukan adalah untuk membuat PENAMBAHBAIKAN.

Model kajian tindakan JohnsonKajian Kepustakaan

Menurut Model kajian tindakan Johnson, kajian kepustakaan adalah penting sebelum sesuatu kajian tindakan itu dijalankan. Pengkaji hendaklah melakukan sorotan ke atas bahan-bahan literature, jurnal, artikel, seminar dan laporan. Ia dilakukan secara kritikal ke atas perkara-perkara penting yang dikemukakan dan amat memerlukan kemahiran aras tinggi melalui proses membuat banding beza, menganalisis, menilai, membuat kesimpulan dan mensintesis. Melalui kajian kepustakaan, pengkaji dapat mengenalpasti akan teori, permasalahan yang telah dibincangkan dan sebagainya.

Langkah-Langkah Membuat Kajian Kepustakaan

a. Membandingkan dan membezakan
Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan criteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsure sesuatu objek atau peristiwa. Kemahiran ini digunakan apabila 1) terdapat dua atau lebih cirri atau kemungkinan 2) membuat pilihan atau keputusan
Langkah penggunaan
1. Perhatikan dan berikan tumpuan kepada satu atau beberapa ciri kajian tindakan (sampel, setting, prosedur, pengumpulan dan penganalisaan data).
2. Kenalpasti ciri kajian tindakan itu.
3. Tentukan samada kajian tindakan yang lain mempunyai cirri yang sama.
4. Menyatakan ciri itu samada ia sama atau berbeza.


b. Menganalisis
Menganalisis ialah mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.
Kemahiran ini digunakan untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubungkait antara bahagian dan menganli prinsip yang terlibat.
Menganalisis ialah suatu kemahiran yang kompleks menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir.

c. Menilai
Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti atau dalil yang sah (teori dll).
Kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan bagi:
1. Memilih sesuatu (teknik).
2. Menerima atau menolak sesuatu idea.

d. Membuat Kesimpulan
Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.
Kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan, menerangkan sesuatu, meramal atau menyokong pernyataan.

e. Mensintesis
Menggabungkan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan, esei, lukisan dan artifak.

kuliah Dr. Siti Fatimah.

Sunday, May 10, 2009

Kuliah Minggu ke-3 (4 Mei 2009)

oleh Dr. Mohd Izham Bin Mohd Hamzah

TEORI PERUBAHAN

Kuliah minggi ini menyentuh tentang teori perubahan yang mencakupi aspek konsep, sifat, jenis dan model-model perubahan. Perubahan adalah fleksibel dan tidak tekal. Ia bersifat kompleks iaitu berkaitrapat dengan proses evolusi dan revolusi. Perubahan juga bersifat multidimensi di mana apabila sesuatu perubahan itu dilaksanakan, ia mestilah mengambilkira enam perkara utama iaitu tujuan, unit yang terlibat, sifat (besar atau kecil), skala magnitude, skop dan jangkamasa perubahan. Terdapat empat jenis perubahan iaitu perubahan yang menuju ke arah peningkatan, perubahan strategik organisasi, perubahan reaktif dan perubahan akibat daripada jangkaan. Antara empat jenis model perubahan ialah model penggabungan Roger, model Kanter, model Rant dan model ACOT. Perubahan atau hijrah dalam istilah Islam itu berlaku apabila ia menuju ke arah peningkatan, kebaikan dan lebih baik. Untuk menjamin keberkesanan dalam perubahan, sasaran utama adalah terletak pada perubahan individu itu sendiri.

Aktiviti

Nyatakan lapan sebab mengapa orang menentang perubahan & bincangkan cara penyelesaiannya.

Jawapan:

Lapan sebab manusia tidak sukakan perubahan adalah seperti yang berikut:

1. Tidak menepati kehendak individu atau organisasi
2. Ketidakpuasan terhadap individu tertentu atau organisasi
3. Konflik yang telah lama wujud tidak diselesaikan terlebih dahulu
4. Perbezaan ideologi yang ketara
5. Pengaruh persekitaran seperti waktu yang tidak sesuai
6. Tidak memenuhi tuntutan ramai pihak
7. Kekangan daripada pihak lain
8. Perubahan yang berlaku secara mendadak atau tiba-tiba

Cara penyelesaiannya adalah:

1. Kenalpasti setiap tuntutan dan kehendak setiap ahli @ organisasi.
2. Berbincang dan mencari kata sepakat dalam membuat sesuatu perubahan
3. Melakukan kajian dan perancangan yang teliti sebelum membuat sesuatu perubahan
4. Mewujudkan persefahaman dari segi komunikasi dan interaksi yang jelas
5. Membuat perubahan secara beransur-ansur dan perlahan-lahan bermula dari peringkat bawah
6. Menyediakan garis panduan yang jelas
7. Melihat semua perubahan yang dibuat dari sudut positif

Sunday, May 3, 2009

Aktiviti Pengukuhan

Aktiviti 1 (Refleksi BIG II)

Program Bina Insan Guru II di Pulau Pangkor (15 April-19 April 2009)
Setelah menjalani Program BIG II yang lalu, pelbagai pengalaman dan pengetahuan telah saya perolehi di sepanjang program tersebut berlangsung. Di samping itu juga, saya mulai mengenal diri saya sedikit demi sedikit walaupun ada masanya saya tidak begitu memahami diri saya langsung.

Penambahbaikan dalam diri
Saya perlu membina keyakinan diri saya dalam setiap perkara yang saya lakukan lebih-lebih lagi dalam perkara yang melibatkan interaksi dengan ramai orang. Kadang-kadang wujud rasa tidak yakin pada diri apabila merasakan sesuatu tugasan itu terlalu mencabar bagi diri saya. Bertenang dan berfikirlah secara kritikal ye. You can do it!!

Matlamat
Siti Khairiyah Sejo tampil dengan keyakinan yang jitu dan bersemangat dalam melakukan apa jua perkara dan tugasan yang diberikan.

Objektif
Saya mampu bercakap di depan khalayak ramai dengan tenang, bersahaja dan jelas.

Pelan tindakan
1. Langkah yang diambil
Apabila bercakap di depan khalayak ramai, saya perlu bertenang dan bercakap dengan perlahan dan jelas supaya rakan-rakan memahami apa yang ingin saya sampaikan.
2. Pengumpulan data
Bertanya rakan tentang prestasi saya setiap kali saya bercakap di hadapan khalayak samada dalam sesi pembentangan, pengajaran ataupun pemberitahuan maklumat.
3. Pemantauan
Saya melihat perkembangan diri saya berdasarkan reaksi rakan-rakan setiap kali selepas bercakap di hadapan khalayak.
4. Penilaian
Sentiasa bermuhasabah diri. Nilai apa yang telah saya lakukan itu berkesan atau tidak. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam dan jadikan hari esok lebih baik dari hari ini.


Aktiviti 2 (Refleksi Kaedah Mengajar)

Mata pelajaran : Pendidikan Islam (Sirah)
Tajuk : Kehidupan Masyarakat Arab Jahiliyyah

Permasalahan
Selepas guru mengajar topik Kehidupan Masyarakat Arab Jahiliyyah dengan menggunakan kaedah konvensional iaitu kaedah kuliah dan syarahan, guru mendapati bahawa kebanyakan pelajarnya tidak dapat memberikan tumpuan kepada pengajaran guru disebabkan waktu pembelajaran yang berlangsung pada waktu tengahari. Ramai pelajar tidak dapat menjawab pertanyaan guru dan sebahagiannya sering mengantuk dan tidur di dalam kelas.

Matlamat
• Pelajar berjaya dan berminat menghayati sirah dan sejarah Islam.

Objektif
• Pelajar dapat menghayati sirah dengan mudah dan mneyeronokkan
• Mengurangkan salah laku dalam bilik darjah

Pelan tindakan
a. Langkah yang diambil
Guru mengubahsuai kaedah mengajar berdasarkan pendekatan konstruktivisma dengan mengadakan aktiviti simulasi di mana pelajar dikehendaki membuat projek lakonan bertemakan tajuk-tajuk yang diberikan oleh guru. Guru memberi peluang kepada pelajar untuk berlatih dan membuat persembahan dalam keadaan masa yang terhad.
b. Pengumpulan data
Data akan dikumpulkan melalui respon dan soaljawab bersama pelajar tentang cara yang paling efektif untuk memudahkan pelajar berminat dan memahami sirah dengan mudah.
c. Pemantauan
Guru membuat penilaian formatif di mana guru akan mengajukan pertanyaan dan soalan selepas sesebuah lakonan itu dipersembahkan. Guru mendapatkan jawapan pelajar dan membuat penilaian.
d. Penilaian
Berdasarkan jawapan dan respon yang diberikan oleh pelajar, guru akan menentukan samada ingin meneruskan kaedah mengajar tersebut ketika mengajar bahagian sirah kepada pelajar atau tidak. Jika hasil yang diterima adalah positif, maka kaedah tersebut akan diteruskan pada masa akan datang dan apabila hasil jawapan menunjukkan perkara yang sebaliknya, maka guru akan menukar dan memilih kaedah mengajar yang lain serta melakukan proses yang sama secara berterusan sehinggalah guru memperoleh kaedah mengajar yang tepat untuk mengajar bahagian sirah dalam Pendidikan Islam dan akhirnya pelajar akan memperoleh manfaat daripada hasil usaha kajian tindakan yang dilakukan oleh guru.

Disediakan bersama: Nor Syariah Sirun, Nurul Huda Rahim.

Kuliah Minggu Ke-2 (27 April 2009)

Minggu ini, kami telah mempelajari tentang reka bentuk kajian tindakan yang mana ianya meliputi 4 langkah terpenting yang wajib ada apabila sesuatu kajian itu dilakukan iaitu merefleksi, merancang, melaksana strategi dan memantau untuk membuat penilaian. Kitaran ini mungkin akan berterusan dan akan wujud selagi mana permasalahan yang dikaji masih tidak dapat diatasi ataupun belum mencapai keputusan yang dikehendaki. Kami telah melakukan beberapa aktiviti bagi memantapkan lagi pemahaman kami mengenai konsep kajian tindakan ini secara keseluruhan.

Antara contoh rekabentuk kajian tindakan adalah seperti berikut:
Kuliah Minggu Ke-2 (27 April 2009)

Minggu ini, kami telah mempelajari tentang reka bentuk kajian tindakan yang mana ianya meliputi 4 langkah terpenting yang wajib ada apabila sesuatu kajian itu dilakukan iaitu merefleksi, merancang, melaksana strategi dan memantau untuk membuat penilaian. Kitaran ini mungkin akan berterusan dan akan wujud selagi mana permasalahan yang dikaji masih tidak dapat diatasi ataupun belum mencapai keputusan yang dikehendaki. Kami telah melakukan beberapa aktiviti bagi memantapkan lagi pemahaman kami mengenai konsep kajian tindakan ini secara keseluruhan.

Aktiviti 1 (Refleksi BIG II)
Program Bina Insan Guru II di Pulau Pangkor (15 April-19 April 2009)
Setelah menjalani Program BIG II yang lalu, pelbagai pengalaman dan pengetahuan telah saya perolehi di sepanjang program tersebut berlangsung. Di samping itu juga, saya mulai mengenal diri saya sedikit demi sedikit walaupun ada masanya saya tidak begitu memahami diri saya langsung.
Penambahbaikan dalam diri
Saya perlu membina keyakinan diri saya dalam setiap perkara yang saya lakukan lebih-lebih lagi dalam perkara yang melibatkan interaksi dengan ramai orang. Kadang-kadang wujud rasa tidak yakin pada diri apabila merasakan sesuatu tugasan itu terlalu mencabar bagi diri saya. Bertenang dan berfikirlah secara kritikal ye. You can do it!!
Matlamat
Siti Khairiyah Sejo tampil dengan keyakinan yang jitu dan bersemangat dalam melakukan apa jua perkara dan tugasan yang diberikan.
Objektif
Saya mampu bercakap di depan khalayak ramai dengan tenang, bersahaja dan jelas.

Pelan tindakan
1. Langkah yang diambil
Apabila bercakap di depan khalayak ramai, saya perlu bertenang dan bercakap dengan perlahan dan jelas supaya rakan-rakan memahami apa yang ingin saya sampaikan.
2. Pengumpulan data
Bertanya rakan tentang prestasi saya setiap kali saya bercakap di hadapan khalayak samada dalam sesi pembentangan, pengajaran ataupun pemberitahuan maklumat.
3. Pemantauan
Saya melihat perkembangan diri saya berdasarkan reaksi rakan-rakan setiap kali selepas bercakap di hadapan khalayak.
4. Penilaian
Sentiasa bermuhasabah diri. Nilai apa yang telah saya lakukan itu berkesan atau tidak. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam dan jadikan hari esok lebih baik dari hari ini.

Aktiviti 2 (Refleksi Kaedah Mengajar)
Mata pelajaran : Pendidikan Islam (Sirah)
Tajuk : Kehidupan Masyarakat Arab Jahiliyyah
Permasalahan
Selepas guru mengajar topik Kehidupan Masyarakat Arab Jahiliyyah dengan menggunakan kaedah konvensional iaitu kaedah kuliah dan syarahan, guru mendapati bahawa kebanyakan pelajarnya tidak dapat memberikan tumpuan kepada pengajaran guru disebabkan waktu pembelajaran yang berlangsung pada waktu tengahari. Ramai pelajar tidak dapat menjawab pertanyaan guru dan sebahagiannya sering mengantuk dan tidur di dalam kelas.
Matlamat
• Pelajar berjaya dan berminat menghayati sirah dan sejarah Islam.
Objektif
• Pelajar dapat menghayati sirah dengan mudah dan mneyeronokkan
• Megurangkan salah laku dalam bilik darjah
Pelan tindakan
a. Langkah yang diambil
Guru mengubahsuai kaedah mengajar berdasarkan pendekatan konstruktivisma dengan mengadakan aktiviti simulasi di mana pelajar dikehendaki membuat projek lakonan bertemakan tajuk-tajuk yang diberikan oleh guru. Guru memberi peluang kepada pelajar untuk berlatih dan membuat persembahan dalam keadaan masa yang terhad.
b. Pengumpulan data
Data akan dikumpulkan melalui respon dan soaljawab bersama pelajar tentang cara yang paling efektif untuk memudahkan pelajar berminat dan memahami sirah dengan mudah.
c. Pemantauan
Guru membuat penilaian formatif di mana guru akan mengajukan pertanyaan dan soalan selepas sesebuah lakonan itu dipersembahkan. Guru mendapatkan jawapan pelajar dan membuat penilaian.
d. Penilaian
Berdasarkan jawapan dan respon yang diberikan oleh pelajar, guru akan menentukan samada ingin meneruskan kaedah mengajar tersebut ketika mengajar bahagian sirah kepada pelajar atau tidak. Jika hasil yang diterima adalah positif, maka kaedah tersebut akan diteruskan pada masa akan datang dan apabila hasil jawapan menunjukkan perkara yang sebaliknya, maka guru akan menukar dan memilih kaedah mengajar yang lain serta melakukan proses yang sama secara berterusan sehinggalah guru memperoleh kaedah mengajar yang tepat untuk mengajar bahagian sirah dalam Pendidikan Islam dan akhirnya pelajar akan memperoleh manfaat daripada hasil usaha kajian tindakan yang dilakukan oleh guru.

Disediakan bersama: Nor Syariah Sirun, Nurul Huda Rahim.

Ulasan Buku Action Research

Nama pengarang : Ernie Stringer
Tahun terbitan : 2004
Tajuk buku : Action Research in Education
Negara penerbit : New Jersey.
Nama penerbit : Pearson Education.